LITERATŪROS IR DUOMENŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

1.    Armstrong H., Taylor J. (2003). Regional Economics and Policy. United Kingdom: Blackwell Publishing. 437 p.
2.    Bartaškienė D. Valstybės ekonominė politika: paskaitų medžiaga. (2007).
3.    Bartkus G., Jurevičius R., Balčiūnas G. ir kt. (2008). Verslo sąlygos Lietuvoje: Teisės ir mokesčių apžvalga. Prieiga per internetą: http://www.jbblegal.lt/upload/doc/lt/VerslasLietuvojeLT.pdf (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn.).
4.    Bendrasis programavimo dokumentas 2004-2006 metai: BPD įgyvendinimo 2005 m. ataskaita. Prieiga per internetą: http://www.esparama.lt/lt/bpd/BPD_ataskaitos/metines_ataskaitos (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
5.    Bendrasis programavimo dokumentas 2004-2006 metai: 2006 m. BPD įgyvendinimo ataskaita. Prieiga per internetą: http://www.esparama.lt/lt/bpd/BPD_ataskaitos/metines_ataskaitos (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
6.    Bendrasis programavimo dokumentas 2004-2006 metai: 2007 m. BPD įgyvendinimo ataskaita. Prieiga per internetą: http://www.esparama.lt/lt/bpd/BPD_ataskaitos/metines_ataskaitos (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
7.    Cooper C. (2005). Tourism principles and practice. Harlow: Pearson Education. 810 p.
8.    Cornelissen S.  (2005). The global tourism system: governance, development and lessons from South Afrika. Aldershot: Ashgate. 194 p.
9.    Correia A., Valle P.O., Moco C. (2006). Why people travel to exotic places. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. Prieiga per internetą: http://www.emeraldinsight.com/1750-6182.htm (žiūrėta 2008 m. balandžio 30 d.).
10.    Edgell Sr., David L. (2006). Managing sustainable tourism: a legacy for the future. New York: The Haworth Hospitality Press 144 p.
11.    Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. Prieiga per internetą: http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/titulinis/files/2VP_EA_2007-07-05.pdf (žiūrėta 2009 m. balandžio mėn.).
12.    George B. P., Henthorne T. L. (2007). Tourism and the general agreement on trade in services. International Journal of Social Economics. Prieiga per internetą: http://www.emeraldinsight.com/0306-8293.htm (žiūrėta 2008 m. balandžio 30 d.).
13.    Goldman G., Nakazawa A., Taylor D. (1994). Cost-Benefit Analysis of Local Tourism Development. University of Alaska Fairbanks. Prieiga per internetą: http://www.uaf.edu/ces/publications/freepubs/WREP-147.html (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn.).
14.    Heijman W. (2001). European Structural Policy: Bend or Break. European Journal of Law and Economics. Prieiga per internetą: http://www.springerlink.com/content/?k=European+structural+policy (žiūrėta 2008 m. gegužės 7 d.).
15.    Henderson J. C. (2007). Tourism crises: causes, consequences and management. Amsterdam: Elsevier. 186 p.
16.    Holden A. (2008). Environment and tourism. LondonNew York: Routledge. 274 p.
17.    Holloway J. Ch., Taylor N. (2006). The business of tourism. Harlow: Pearson Education. 716 p.
18.    Investicinis projektas kaimo turizmo sodybai, teiktas ES paramai gauti. (2008).
19.    Jennings G. (2001). Tourism research. Sydney: Wiley. 452 p.
20.    Lietuvos 2004-2006 metų bendrasis programavimo dokumentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935. Prieiga per internetą: http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/es_strukturiniai_fondai/2004-2006/2004_2006_aprasymas.php (žiūrėta 2008 m. lapkričio-2009 m. balandžio mėn.).
21.    Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento Priedas. Prieiga per internetą: http://www.esparama.lt/lt/bpd/apie_BPD (žiūrėta 2008 m. lapkričio–2009 m. balandžio mėn.).
22.    Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa, kuriai pritarta ES Kaimo plėtros komitete 2007 m. rugsėjo 19 d. Prieiga per internetą: http://www.zum.lt/min/failai/Oficialus_KPP_2007-2013_bendroji_dalis_final1vert_LT.pdf (žiūrėta 2009 m. kovo-gegužės mėn.).
23.    Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa. I priedas (2007). „Priemonių aprašymai“. LR Žemės ūkio ministerija. Prieiga per internetą: < http://www.zum.lt/min/failai/KPP__programos_priemoniu_aprasymai__lietuviu_kalba_.pdf (žiūrėta 2009 m. kovo-gegužės mėn.).
24.    Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos  LR Žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-13. Prieiga per internetą: http://www.zum.lt/zumn/documents/isakymu-priedai/080108-3D-13-2.pdf (žiūrėta 2009 m. kovo-gegužės mėn.).
25.    Lietuvos laisvosios rinkos institutas. (2005). Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai. Prieiga per internetą: http://www2.freema.org/uploads/files/dir15/12_0.php+strukt%C5%ABrini%C5%B3+fond%C5%B3+%C4%AFtaka&hl=lt&ct=clnk&cd=3&gl=lt (žiūrėta 2008 m. balandžio mėn.).
26.    Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, priimtas LR Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. Nr. VIII-1312. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=245493 (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
27.    Lietuvos Respublikos investicijų skatinimo 2008-2013 metų programa, patvirtinta LRV 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1447. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312822&p_query=&p_tr2= (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
28.    Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymas, priimtas LR Seimo 2005 m. liepos 5 d. Nr. VIII-667. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260081&p_query=&p_tr2= (žiūrėta 2008 m. gruodžio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
29.    Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Oficiali svetainė. Prieiga per internetą: http://www.ukmin.lt (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
30.    Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija: Turizmo plėtotės strategija, parengta Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos Lietuvos mokslų akademijos 2002 m., priimta LR Seimo 2002 m. birželio 12 d. Nr. 853. Prieiga per internetą: http://www.ukmin.lt/lt/strategija/doc/13.%20turizmo%20pletotes%20strategija.doc (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
31.    Lominé L., Edmunds J. (2007). Key concepts in tourism. Basingstoke:Palgrave Macmillan. 230 p.
32.    Mazurski K. R. (2001). Geographical perspectives on Polish tourism. GeoJournal: Kluwer Academic Publishers. Prieiga per internetą: http://www.springerlink.com/content/?k=Polish+tourism (žiūrėta 2008 m. gegužės 7 d.).
33.    Nacionalinė turizmo plėtros 2003-2006 metų programa, priimta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 18 d. Nr. 1637. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281856&p_query=&p_tr2= (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
34.    Nacionalinė turizmo plėtros 2007-2013 metų programa, priimta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 944. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325084&p_query=&p_tr2= (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
35.    Page S. J. (2007). Tourism management: managing for change. OxfordBurlington: Butterworth-Heinemann. 473 p.
36.    Projektų žemėlapis. Prieiga per internetą: http://www.esparama.lt/lt/bpd/zemelapis (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. gegužės mėn.).
37.    Richardson J. I., Fluker M. (2004). Understanding and managing tourism. Frechs Forest: Pearson Hospitality Press. 419 p.
38.    Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. Prieiga per internetą: <http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/titulinis/files/3VP_SS_2007-07-05.pdf (žiūrėta 2009 m. balandžio mėn.).
39.    Sharpley R. (2006). Travel and tourism. Sage Publications. 232 p.
40.    Socialinės ir ekonominės plėtros centras. (2006). Nacionalinė turizmo plėtros 2007-2010 metų programa: Galimybių studija. Prieiga per internetą: http://www.tourism.lt/lt/dokumentai/ntpp/NTPP%20studija%20ir%20tyrimas.htm#_Toc163534655 (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. balandžio mėn.).
41.    Statistikos departamentas. (2007). Turizmas Lietuvoje 2007. Prieiga per internetą: http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/viewfree/?id=1296 (žiūrėta 2008 m. gruodžio mėn.).
42.    Statistikos departamento prie LRV Turizmo statistika. Prieiga per internetą: http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280 (žiūrėta 2008 m. lapkričio-2009 m. gegužės mėn.).
43.    Telfer D. J., Sharpley R. (2007). Tourism and development in the developing world Tourism and development in the developing world. LondonNew York: Routledge. 263 p.
44.    Theobald W. F. (2005). Global tourism.  Amsterdam: Elsevier. 561 p.
45.    Tyrrell T. J., Johnston R. J. (2006). The economic impacts of tourism: a special issue. Journal of Travel Research. Prieiga per internetą: http://jtr.sagepub.com/cgi/content/abstract/45/1/3  (žiūrėta 2008 m. lapkričio 30 d.).
46.    Tribe J. (2008). Tourism: a critical business. Journal of Travel Research. Prieiga per internetą: http://jtr.sagepub.com/cgi/content/abstract/46/3/245 (žiūrėta 2008 m. balandžio 30 d.).
47.    Tribe J., Airey D. (2007). Developments in tourism research. Amsterdam: Elsevier. 252 p.
48.    Turner B. (2007). Economic, social and cultural contexts for market and product diversification of the Lithuanian tourism sector. Transition Studies Review: Springer-Verlag 2007. Prieiga per internetą: http://www.springerlink.com/content/g0054q0v7714/?p=a8e19cce5775493d8bd0d82f55ccfb19&pi=0 (žiūrėta 2008 m. gegužės 7 d.).
49.    Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3D-117. Prieiga per internetą:  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=341000&p_query=&p_tr2= (žiūrėta 2009 m. balandžio mėn.).
50.    Valentinavičius S. Investicijų valdymas: paskaitų medžiaga. (2006).
51.    Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. Trumpos Lietuvos turizmo statistikos apžvalgos. Prieiga per internetą: http://www.tourism.lt/turizmo_statistika/apzvalgos.php (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. gegužės mėn.).
52.    Weaver D. B.; Lawton L. (2006). Tourism management. Milton : J. Wiley. 490 p.
53.    World Tourism Organization. Prieiga per internetą:  http://www.unwto.org/index.php (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. gegužės mėn.).
54.    World Travel and Tourism Council. Tourism Satellite Accounting Tool. Prieiga per internetą: <http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Tourism_Satellite_Accounting_Tool/ (žiūrėta 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. gegužės mėn.).
55.    Zerbe R. O., Dively Jr. Dw. D. (1994). Benefit-cost analysis in theory and practice. HarperCollins College Publishers. 562 p.