ES struktūriniams fondams taikoma įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika

ES struktūrinių fondų panaudojimo įtakai vertinti ES taikoma įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika. Skiriant lėšas atskiriems investiciniams projektams bei bendram įsisavintų lėšų pagal atitinkamą priemonę panaudojimo įvertinimui paramos gavėjai įpareigojami pasiekti įgyvendinimo arba pasiekimo rodiklius.

2004-2006 m. programavimo periodui pasiekimo rodikliai apibrėžti Bendrajame programavimo dokumente.

Pasiekimo rodikliai pagal priemones, kuriose išskiriamas turizmo sektorius (3.4. ir 4.4. priemonės – detaliau pristatoma 1.2.1. skyrelyje), pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. Numatomi pasiekimo rodikliai turizmo sektoriui pagal BPD*

Rodiklis

Siektinas rezultatas

Sukurtų naujų/pagerintų buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius, vnt.

80

Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, vnt.:

2 500

Iš jų vyrų/moterų

35/65

Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, vnt.:

3 500

Iš jų vyrų/moterų

35/65

Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo, mln. eurų

65

Lankytojų skaičiaus paremtuose objektuose padidėjimas per metus, proc.

4%

Paremtų kaimo turizmo ir amatų veiklos projektų skaičius, vnt.

60

Lovų skaičius kaimo turizmo sodybose, vnt.

350

Sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius kaimo turizmo sodybose, vnt.

723

*Sudaryta autorės, remiantis Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento Priedu

Remiantis 3 lentelėje pateiktais pasiekimo rodikliais gali būti įvertintas BPD lėšų įsisavinimo ir panaudojimo efektyvumas bei BPD įtaka turizmo plėtrai.

2007-2013 m. programavimo periodui pasiekimo rodikliai, sietini su turizmo sektoriumi, apibrėžti Kaimo plėtros 2007-2013 m. programoje, Ekonomikos augimo veiksmų programoje, Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje.

Pasiekimo rodikliai pagal priemones, kuriose išskiriamas turizmo sektorius (3.3, 1.3.1.-1.3.6 priemonės – detaliau pristatoma 1.2.2. skyrelyje), pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelė. Numatomi įgyvendinimo stebėsenos rodikliai turizmo sektoriui  2007-2013 m.*

Rodiklis

Siektinas rezultatas 2013 –2015 m.

Paramą gavusių turizmo plėtros veiklų skaičius, vnt.:

570

nedidelės informacinės infrastruktūros kūrimas (informaciniai stendai, turistinių vietų nuorodos), vnt.

200

rekreacinės infrastruktūros kūrimas (stovyklavietės, prieiga prie gamtos objektų, pvz., pakrančių tvarkymas, jų įrengimas ir kt.), vnt.

160

kaimo turizmo paslaugų teikimo rinkodara, plėtra, vnt.

210

Turistų (poilsiautojų kaime) skaičiaus padidėjimas, proc.:

30%

turistų (poilsiautojų kaime) su nakvyne skaičius, proc.

25%

turistų (poilsiautojų kaime) be nakvynės skaičius, proc.

5%

Bendras sukurtų darbo vietų (įskaitant ir asmenims, dirbančius pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą) skaičius, vnt.

4 000

Ekonomikos augimas (BPV), proc.

4-5%

Užimtumo lygio didėjimas, proc.

5%

Pritraukta privataus finansavimo lėšų, mln. Lt

299

Sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai/moterys, vnt.

250/250

Pritraukta turistų per 3 m. po projekto įgyvendinimo, vnt.

1 900 000

Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai, vnt.

86

Projektai, vnt.

120

Suorganizuota tarptautinių renginių per 3 m. po projekto įgyvendinimo, vnt.

10

Pastatyti nauji objektai, vnt.

3

Įgyvendintos rinkodaros priemonės, vnt.

125

*Sudaryta autorės, remiantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos I priedu, 2007; Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, 2008

Remiantis 4 lentelėje pateiktais įgyvendinimo stebėsenos rodikliais gali būti įvertintas lėšų įsisavinimo ir panaudojimo efektyvumas bei ES struktūrinių fondų įtaka turizmo plėtrai 2007-2013 m. programavimo periodu.

Apibendrinant, ES taikoma įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika – vienas iš galimų ES struktūrinių fondų panaudojimo vertinimo būdų, kadangi įtraukia investicijų poveikį užimtumui, BVP, turizmo sklaidai, turistų srautams. Tačiau sudėtinga įvertinti, ar apibrėžti metodikoje rodikliai adekvatūs Lietuvos situacijai, kadangi buvo nustatyti vertikaliu būdu (Europos Sąjungos Lietuvai).