Investicijos iš Europos Sąjungos – struktūriniai fondai – yra vienas iš Lietuvos investicijų finansavimo šaltinių, kuris ne tik prisideda prie spartesnio ekonomikos augimo, bet ir didina investicijų galimybes iš kitų šaltinių, į įvairius susijusius sektorius. Turizmo sektorius išskirtas kaip prioritetinis sektorius ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje, dėl to svarbu nustatyti, kiek jo plėtrą sąlygoja investicinė politika bei viena iš jos priemonių – ES struktūriniai fondai. Dėl to tolesniuose skyriuose pristatoma investicinės politikos, ES struktūrinių fondų bei turizmo sektoriaus vertinimui taikytina metodologija.

2.1.            investicinės politikos įgyvendinimo turizmo sektoriuje vertinimo metodologija

Investicinė politika vertintina pagal įgyvendinamų priemonių grupes: teisines, organizacines, užsienio politikos, ekonomines:

  • Vertinant teisinę bazę, reglamentuojančią turizmo sektoriaus veiklą, atsižvelgtina į teisinės bazės orientaciją į vartotojų ir paslaugų teikėjų teisių gynimą, atvykstamojo turizmo skatinimą/varžymą (vizų išdavimo tvarka, muitinių veikla), turizmo verslo skatinimo/varžymo būdus (mokesčiai, biurokratinė tvarka), naujų turizmo verslo iniciatyvų radimuisi sąlygų sudarymą/nesudarymą, informacinės sklaidos proceso organizavimą, vertingų turizmo objektų apsaugą, taip pat privatizavimą/nacionalizavimą.
  • Vertinant organizacines priemones, atsižvelgtina į sąlygų sudarymą/nesudarymą darniam tarpžinybiniam bei tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, turizmo reklamos koncepcijos įgyvendinimą bei rezultatus, visuomeninių turizmo verslo subjektų organizacijų gyvybingumą/negyvybingumą.
  • Vertinant užsienio politikos priemones, vertinamas valstybės aktyvus/pasyvus dalyvavimas tarptautinėse turizmo organizacijose, tarptautinių projektų inicijavimas bei dalyvavimas juose, sėkmingos patirties mainai su kitomis užsienio valstybėmis, bendrų projektų įgyvendinimo mąstai bei rezultatai, naujų turizmo rinkų ieškos rezultatai.
  • Vertinant ekonomines priemones, vertinamas investicijų dydis ir investicijų efektyvumas, t.y. investicijų rezultatai – investicijų grąža, įvertinant investuotą pradinę sumą, galutinį (pelno) rezultatą.

Vienas iš galimų būdų investicinės politikos vertinimui – valstybės programose, skirtose įvairių sričių ir sektorių plėtrai, iškeltų tikslų, uždavinių, laukiamų rezultatų pasiekimo palyginimas su skirtomis investicijomis. Turizmo sektoriui valstybės lygiu yra formuojama ir įgyvendinama Nacionalinė turizmo plėtros programa, kuri patvirtinama 4 metams.

Pagal numatytus tikslus formuojami Programos įgyvendinimo vertinimo rezultatai, pagal kuriuos vertinama investicijų grąža, pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Nacionalinės turizmo plėtros programos įgyvendinimo prognozuojami rezultatai*

Prognozuojami Programos įgyvendinimo rezultatai

2003-2006 m.

Prognozuojami Programos įgyvendinimo rezultatai

2007-2013 m.

Turistų kiekio padid.

4%

Vidut. per metus turistų apgyvendinimo įmonėse kiekio padid.

7%

Vidut. per metus atvykstamojo turizmo pajamų padid.

5%

Vidut. per metus įgyvendinta turizmo rinkodaros priemonių (projektų) (išskyrus leidybą)

70

Turizmo paslaugų sektoriaus pajamų padid.

5%

Vidut. per metus turizmo informacijos leidinių tiražo padid.

7%

Įsteigti turizmo informacijos centrai užsienyje: 2007 m. – Italijoje, 2008–2009 m. – Japonijoje ir Rusijoje

Taip

Vidut. per metus nacionalinės turizmo informacijos sistemos interneto svetainės lankytojų skaičiaus did.

10%

Apgyvendinimo vietų skaičiaus padid.

7%

Vidut.per metus įgyvendinti viešosios turizmo infrastruktūros projektai

5

Vidut. per metus turizmo kvalifikacijos tobulinimo priemonėse apmokyta žmonių

90

Kasmet atlikti  turizmo sektoriaus stebėsenos tyrimai ir parengtos ataskaitos

2

Pramogų centrų sukūrimas kurortuose ir turizmo centruose

Taip

Parengta vartotojų skundų vertinimo metinė ataskaita ir pasiūlymai

Taip

Vidut.per metus parengti  turizmo plėtros planavimo dokumentai

3

Vidut. per metus turizmo sektoriuje darbo vietų padid.

2%

Vidut. per metus įgyvendinti  turizmo paslaugų infrastruktūros projektai

5

* Sudaryta autorės, remiantis Nacionaline turizmo plėtros 2003-2006 metų programa, 2003; Nacionaline turizmo plėtros 2007-2013 metų programa, 2007

Kaip pateikta 1 lentelėje, 2003-2006 m. suformuluota ženkliai mažiau rezultatų, lyginant su 2007-2013 m. laikotarpiu.

Tai pirmiausia sietina su mažesniu investicijų dydžiu, taip pat papildomai siektini rezultatai pateikiami Bendrojo programavimo dokumente, siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą turizmo sektoriui.

2 lentelėje pateikiami investicijų dydžiai į turizmo sektorių iš valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos ir kitų lėšų.

2 lentelė. Investicijos į turizmo sektorių 2003-2007 m., tūkst. Lt*

Finansavimo šaltinis

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

VISO

LR valstybės ir savivaldybių biudžetai

19 386

24 721

24 710

35 478

11 349

115 644

Nacionalinės lėšos pagal BPD

0

0

6 614

14 309

30 241

51 164

ES struktūriniai fondai pagal BPD

0

0

9 852

37 281

64 918

112 051

Kitos investicijos, įskaitant privačias

291 084

312 691

354 993

396 132

409 074

1 763 974

VISO

310 470

337 412

396 169

483 200

515 582

2 042 833

* Sudaryta autorės, remiantis Nacionaline turizmo plėtros 2007-2013 metų programa, 2007; Nacionaline turizmo plėtros 2007-2010 m. programa: Galimybių studija, 2006; BPD įgyvendinimo 2005 m. ataskaita; 2006 m. BPD įgyvendinimo ataskaita; 2007 m. BPD įgyvendinimo ataskaita; Tourism Satellite Accounting Tool (World Travel and Tourism Council)

Kaip pateikta 2 lentelėje, bendros investicijos į turizmo sektorių pastoviai augo. Nuo 2005 m. investicijų dalį sudarė užsienio investicijos – ES struktūriniai fondai pagal BPD, kurių lėšų mokėjimai tebesitęsė ir 2008 m. Negalutiniais duomenimis, kadangi kol kas nėra statistinių rodiklių ataskaitų už 2008 m., ES struktūrinių fondų lėšos pagal BPD sudarė 244,2 mln. Lt, o nacionalinių lėšų dalis pagal BPD siekė 104,4  mln. Lt. Remiantis Nacionaline turizmo plėtros 2007-2013 metų programa, turizmo sektoriaus plėtrai šiam laikotarpiui numatyta 46,9 mln. Lt. 2007-2013 m. programavimo periodu ES turizmo sektoriui numato skirti 2 483,6 mln. Lt, bei 694,2 mln. Lt vertės nacionalinių lėšų dalį.

Apibendrinant, investicinės politikos įgyvendinimas turizmo sektoriuje gali būti vertinamas per investicinės politikos taikomų priemonių efektyvumo/neefektyvumo prizmę, patvirtintose programose iškeltų tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo lygį, lyginant su padarytomis finansinėmis injekcijomis. Bendros investicijos į turizmo sektorių nuo 2003-2008 m. sudarė        2 391,4 mln. Lt. 2007-2013 m. laikotarpiui ES ir valstybės numatomos 3 224,7 mln. Lt investicijos į turizmo sektorių.

Daugiau aktualios informacijos:  ES parama turizmui