1.2.1.      2007-2013 m. programavimo periodas turizmo sektoriuje

Lietuva – ir toliau lieka ES konvergencijos tikslo regionas, kuriam pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti per artimiausius septynerius metus bus skirta 23,4 mlrd. litų parama (Lietuvos Respublikos investicijų skatinimo 2008-2013 metų programa, LR Ūkio ministerija).

2007-2013 m. ES parama turizmo sektorių pasiekia per Kaimo plėtros 2007-2013 m. programą (toliau tekste KPP), finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (Kaimo plėtros fondo), Ekonomikos augimo veiksmų programą (toliau tekste – Augimo programa), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programą (toliau tekste – Sanglaudos programa), finansuojamą Sanglaudos fondo lėšomis.

Investicijos į turizmo sektorių numatomos tiesiogiai bei netiesiogiai šiomis minėtų programų priemonėmis (Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa, 2007; Ekonomikos augimo veiksmų programa, 2007; Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, 2007) :

  • KPP programos 3.3 priemonė „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Ši priemonė – tai 2004-2006 m. BPD tąsą, sąlygota didelio pareiškėjų susidomėjimo turizmo plėtros kaime galimybėmis. Priemonė skirta turizmo paslaugų kokybei gerinti, jų įvairovei didinti, inovacijoms kaimo turizmo versle diegti. Siekiant padidinti kaimo turizmo paslaugų įvairovę, skatinama jungti tradicines žemės ūkio veiklas su paslaugomis turistams, pavyzdžiui, tiekti poilsiautojams šviežius, ūkyje užaugintus produktus, teikti rekreacines paslaugas (vandens sportas, jodinėjimas, įvadinis kursas į tradicinę žemdirbystę ir t.t.). Tokiu būdu kaimo gyventojai gali užsitikrinti ilgalaikių darbo vietų ir papildomų pajamų. Atsižvelgiant į išaugusį poilsio kaime populiarumą ir siekiant rekreacinių paslaugų kaime įvairovės, parama taip pat teikiama stovyklavietėms kaime kurti ir jų plėtrai, išskyrus stovyklavietes miško vietovėje. Siekiant, kad priemonė prisidėtų prie kultūros paveldo puoselėjimo, skatinamas lietuviškųjų tradicijų laikymasis kuriant naują kaimo turizmo sodybą.
  • Augimo programos 2.4.3 priemonė „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai”. Ši priemonė netiesiogiai prisidėtų prie turizmo plėtros, kadangi kelių infrastruktūra, jos išsivystymo lygis turi ženklią įtaką atvykstamajam turizmui, jo srautų didėjimui ar mažėjimui.

  • Sanglaudos programos 1.1.1 priemonė „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“. Priemonės tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą plėtotinuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose: didinti patrauklumą investicijoms, gerinti gyvenimo kokybę ir aplinką. Su turizmo sektoriumi siejamos veiklos: miestų atgaivinimo kompleksiniai projektai, miesto viešųjų erdvių plėtra, rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų sutvarkymas, apleistų teritorijų regeneracija. Miestai – svarbi turistų traukos vieta, jų zonų sutvarkymas leistų padidinti turizmo patrauklumą visoje šalyje.
  • Sanglaudos programos 1.1.2 priemonė „Probleminių teritorijų plėtra“. Priemonės tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą: gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę.

Įsisavintos priemonės lėšos leistų pagerinti miesto viešosios aplinkos infrastruktūrą, plėtoti miestų traukos centrų ir kultūros infrastruktūrą (pvz., reikšmingos viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas; vidaus transporto infrastruktūra), taip pat prisidedant prie palankių sąlygų plėtoti paslaugų sektorių sudarymą (turizmo sektorius yra vienas iš jų).

  • Sanglaudos programos 1.3.1 priemonė “Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“. Priemonės tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros, skirtos ekologiniam (pažintiniam), aktyvaus poilsio turizmui plėtoti ir sveikatai gerinti, kūrimą ir plėtrą. Su turizmo sektoriumi siejamos veiklos: vandens, dviračių, atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų, pėsčiųjų takų, paplūdimių, prieplaukų, poilsio parkų, stovyklaviečių, poilsio ir atokvėpio vietų, poilsio ir sustojimo aikštelių įrengimas, įskaitant informacijos, higienos ir kitų statinių ar įrenginių statybą, rekonstravimą ir remontą; viešosios hipodromų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas; viešosios kempingų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas; viešosios kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas.
  • Sanglaudos programos 1.3.2 priemonė „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. Priemonės tikslas – kompleksiškai pritaikyti turizmui viešuosius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus.
  • Sanglaudos programos 1.3.3 priemonė „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“. Priemonės tikslas – skatinti dalykiniam turizmui, tarptautinių renginių organizavimui reikalingos infrastruktūros (tarptautinių konferencijų centrų, daugiafunkcinių sporto ir pramogų objektų, viešųjų sporto objektų) plėtrą.
  • Sanglaudos programos 1.3.4 priemonė „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“. Priemonės tikslas – skatinti turizmo rinkodarą ir vykdyti informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklą. Turizmo informacinė veikla, paslaugų įvairovė ir jos sklaida yra neatsiejama dalis ir turizmo infrastruktūros plėtros, siekiant pritraukti lankytojų.
  • Sanglaudos programos 1.3.5 priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. Priemonės tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose. Su turizmo sektoriumi siejamos veiklos: viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas, įskaitant informacijos, higienos ir kitų statinių ar įrenginių statybą, rekonstravimą ir remontą; viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui.
  • Sanglaudos programos 1.3.6 priemonė „Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“. Priemonės tikslas – skatinti privačių juridinių asmenų investicijas į turizmą. Su turizmo sektoriumi siejamos veiklos: privačių kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui; turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros statyba ir rekonstravimas; kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų, konferencijų infrastruktūros statyba ir rekonstravimas; ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros statyba ir rekonstravimas; hipodromų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas.

Bendros numatytos investicijos į turizmo sektoriaus plėtrą iš ES 2007-2013 m. programavimo periodu siekia 2 483,6 mln. Lt, kurios drauge su nacionalinėmis lėšomis sudaro 3 177,8 mln. Lt Baigus įgyvendinti numatytas priemones yra numatomi priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pagal kiekvieną priemonę.

Apibendrinant, 2007-2013 m. ES numato skirti dar didesnį dėmesį turizmo sektoriaus plėtrai nei 2004-2006 m. Tai atsispindi numatytų skirti lėšų dydžiu bei priemonių įgyvendinimo veiklų įvairove, pradedant turizmo infrastruktūra, paslaugų įvairovės didinimu, baigiant naujų turizmo verslų radimusi bei turizmo informacijos sklaida.